Atsuii Kaijitsu

Deceased

Mother of Ameiko Kaijitsu.

Atsuii Kaijitsu

Rise of the Runelords Sharxboy